Uslovi poslovanja

OPĆI USLOVI POSLOVANJA BERNINA INTERNET PRODAVNICE/TRGOVINE

 

 

 

Naziv: BERNINA šivaće mašine i proizvodi d.o.o. Sarajevo

Naziv (skraćeno): BERNINA d.o.o. Sarajevo

Adresa: ul. Pehlivanuša br. 3, 71000 Sarajevo,

TelefonM: +387 61 629-417 tel: +387 33/498-734

E-mail: info@bernina-sarajevo.ba

Web stranica: www.bernina-sarajevo.ba

 

Upisan u: registar Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0567-19

 

ID broj: 4202679170003

 

Broj računa i naziv banke:

1011040074026603 kod PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

 

 

 

Kontakti BERNINA Internet prodavnice:

E-mail: info@bernina-sarajevo.ba

 

Telefon: +387 61 629 -250 tel: +387 33 498734

 

 

Namjera Prodavača:

Namjera Prodavača je da svim korisnicima internet stranice pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i pod ovim Općim pravilima i uslovima prodaje ponudi:

 

  • kupovinu ispravnih i sigurnih proizvoda u originalnoj ambalaži putem interneta, sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima te upoznavanjem kupca sa svojstvima robe na njegov zahtjev;
  • dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu do ulaza u stambeni ili poslovni objekat u ugovorenom roku i u ugovorenoj količini zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom, uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definisano.
  • ako Prodavač pojedinim grupama ponudi posebne uslove (porodilje, mladenci, invalidi, penzioneri i dr.), ti uslovi će biti jasno istaknuti.

 

Kupac/Potrošač:

Kupac proizvoda je svako punoljetno i poslovno sposobno fizičko lice koje kupuje ponuđene proizvode za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili pravno lice koje kupuje proizvode isključivo za svoje vlastite potrebe.

 

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Kupac koji ne prihvata ove Opće uslove poslovanja i nadležnost suda u Sarajevu, treba da se suzdrži od kupovine putem ove Internet prodavnice i proizvode kupi u klasičnoj prodavnici Prodavača na adresi ul. Pehlivanuša br. 3, 71000 Sarajevo.

 

Ravnopravnost polova:

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Općim uslovima poslovanja za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola jednako i bez diskriminacije.

 

Pravo na izbor jezika i pisma/ravnopravnost jezika i pisama:

Kupac ima pravo da se koristi jednim od jezika i jednim od pisama u službenoj upotrebi u BiH jednako kao i Prodavač.

 

Predmet, sadržaj i izmjena Općih uslova poslovanja:

Ovi Opći uslovi poslovanja dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

 

Općim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavača vezano uz uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uslove, rok i načine plaćanja, uslove garancije za ispravnost prodatog proizvoda (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavača, dostavu proizvoda, pravo na odustanak od ugovora, raskid ugovora, zaštitu ličnih i drugih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet prodavnice.

 

Opći uslovi poslovanja Internet prodavnice čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavača i Kupca ovim putem.

 

Prodavač je ovlašten u skladu sa svojom poslovnom politikom i bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj Općih uslova, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet prodavnicu.

 

Prodavač zbog prirode pristupa internet stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet prodavnici, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet prodavnice od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavač ne može uticati.

 

Oslobađanje Prodavača od odgovornosti u slučaju promjene podataka:

Prodavač se svojim najboljim naporima trudi osigurati tačnost i ažurnost podataka objavljenih na internet stranicama. Uprkos tome karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena mogu se promijeniti tako brzo da Prodavač ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internet stranicama.

 

U tom slučaju Prodavač će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

 

Autorska, vlasnička i druga srodna prava, pravo na žig:

Prodavač je isključivo ovlašten za upotrebu žiga i objavljenih sadržaja na internet stranici i pripadaju mu autorska i druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio –video snimkama, itd.) koji su objavljeni na glavnoj internet stranici i njenim izvedenicama/pod – stranicama.

 

Prodavač ima pravo da pokrene sudske i druge postupke ukoliko se utvrdi zloupotreba autorskih i drugih srodnih prava objavljenog sadržaja ili zloupotreba slika na koja Prodavač polaže pravo od strane dobavljača u pogledu prodaje i marketing kampanje.

 

Upotreba kolačića (cookies) na internetskim stranicama i društvenim mrežama Prodavača:

Prodavač može koristiti kolačiće (tzv. cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa internetskim i društvenim stranicama. U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju lične podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranice Prodavača.

 

Poveznice na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba:

Internet stranice i društvene mreže Prodavača mogu uključivati poveznice (tzv. link) na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba. Zbog prirode globalne mreže Prodavač garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za internet stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treća lica.

 

Komunikacija:

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem čiji broj Kupac unosi prilikom procesa registracije.

 

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Prodavač mora biti jasno vidljiv. Prodavač će bezuslovno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

 

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati prijem newslettera na način da kada se primi prvi newsletter kliknete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte BERNINA d.o.o. Sarajevo na e-mail naveden u podacima o Prodavaču.

 

Oznake dostupnosti na proizvodu:[U1] 

"Dodaj u korpu" znači da je proizvod moguće naručiti putem Internet prodavnice pod ovim Općim uslovima prodaje.

 

„Potražite u trgovinama“ znači da je proizvod moguće kupiti u klasičnim prodavnicama Prodavača pod uslovima prodaje u tim prodavnicama.

 

Proces kupovine započinje urednom registracijom Kupca, izjavom Kupca u aplikaciji da je Opće uslove poslovanja pročitao, razumio i da ih prihvata i izjavom da prihvata ugovoreno mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu.

 

Registracija kupca:

Registracija Kupca podrazumijeva registraciju e-mail adrese i ličnih podataka: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, a za pravna lica naziv i adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, ID broj, PDV broj, transakcijski računi u bankama. Sva dalja komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem.

 

Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavača da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.[U2] 

 

Zaštita ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica i društvenih mreža Prodavača

Lični podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika internetskih stranica Prodavača, kao i korisnika društvenih mreža Prodavača i sl., koje su upravljane od strane Prodavača zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim pozitivnim propisima, i ne mogu se saopštavati trećim licima.

 

Tako prikupljeni lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

 

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim uposlenicima i onima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Korisnik ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotiviti se obradi ličnih podataka u svrhu promotivnih i marketinških aktivnosti na e-mail info@bernina-sarajevo.ba. Korisnik garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i ažurni i istiniti te korištenjem internetskih stranica i društvenih mreža Prodavača potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

 

Narudžba:

Kupac odabire najmanje jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbu. Proizvod se naručuje i prodaje pod njegovim imenom, karakteristikama i upotrebnim vrijednostima, sa jasnim i detaljnim uputstvima za upotrebu, po istaknutim cijenama i troškovima sa uključenim porezima i pod ovim Općim uslovima poslovanja.

 

Ukoliko postoje dodatni troškovi vezano za plaćanje poštarine ili posebne vrste dostavljanja iste snosi Kupac u cijelosti, osim ako nije drugačije definisano.

 

Potvrda narudžbe od strane Prodavača:

Prodavač će Kupcu potvrditi narudžbu ukoliko je proizvod na lageru najkasnije u roku od dva radna dana ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori. Ukoliko proizvod nije na lageru Prodavač će u istom roku od dva dana odbiti narudžbu, ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori.

 

Cijene:

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te sadrže PDV. BERNINA d.o.o. Sarajevo, zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Proizvodi na rasprodaji su vidno označeni cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Ako je procenat sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći procenat sniženja se odnosi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.

 

Akcije, uslovi i trajanje:

Razdoblja trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

 

Rok plaćanja:

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavača o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću.

 

U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavač i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavača i ista se briše iz sistema.

 

Način plaćanja:

Način plaćanja pouzećem: Ova opcija Vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvode sa pratećom dokumentacijom, te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.

 

Način plaćanja virmanom/uplatnicom po predračunu: Ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje elektronskim putem ili tradicionalnim popunjavanjem ručnog naloga u banci ili pošti. U ovom slučaju obavezno morate da navedete u polje „svrha uplate“ broj predračuna po kojoj vršite plaćanje. Po zaprimljenoj uplati, započinjemo sa obradom vaše narudžbe i roba će biti poslana na vašu adresu. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je da rok isporuke bude promijenjen u odnosu na datum narudžbe.

 

Način plaćanja karticama: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.

 

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe:

Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupoproprodajnog ugovora i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.

 

Rok isporuke:

Rok isporuke iznosi najviše (3) tri radna dana od dana potvrde narudžbe. Izuzetno, rok se može saglasno produžiti u slučaju da nema proizvoda na lageru ili u slučaju događaja koji Prodavač nije mogao predvidjeti niti spriječiti.

 

Rok isporuke za narudžbe za koje je Kupac odabrao način plaćanja putem predračuna, počinje da teče od dana uplaćenih sredstava po predračunu.

 

U slučaju da Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti proizvode, dužan je odmah o tome informisati Kupca i vratiti mu novac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obavijesti o nemogućnosti isporuke.

Dostava:

Dostava se vrši isključivo na području BiH.

 

Dostava proizvoda putem brze pošte se vrši isključivo radnim danom.

 

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion, kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem.

 

Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore.

 

Kupac se obavještava o tačnom datumu dostave.

 

Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati uposlenik Dostavljača radi najave dolaska.

 

Neuspjela dostava/primopredaja:

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično ili druga punoljetna osoba koju je Kupac ovlastio za prijem, ili ako odbiju prijem proizvoda, Dostavljač će proizvod vratiti Prodavaču na njegovu adresu i ispostaviti mu račun.

 

Prodavač će odmah, a najkasnije u zakonskom roku od 15 dana vratiti cijenu umanjenu za efektivan trošak transporta koji je platio Dostavljaču prema ispostavljenom računu.

 

Primopredaja proizvoda i fiskalnog računa:

Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, uputstvo za upotrebu itd.).

 

Tom prilikom Kupac preuzima i fiskalni račun.

 

Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen sa neoštećenom ambalažom.

 

Ugovor, mjesto i datum zaključenja ugovora:

Ugovor je zaključen u Sarajevu, na dan kada Kupac zaprimi potvrdu narudžbe u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja.

 

Trajanje ugovora:

Ugovor zaključen između Prodavača i Kupca je jednokratan i prestaje ispunjenjem ugovora, odustajanjem od ugovora, ili raskidom ugovora u cjelosti ili djelimično.

 

Ispunjenje ugovora:

Ugovor se smatra ispunjenim urednom isporukom proizvoda i plaćanjem cijene za isporučeni proizvod pod ugovorenim uslovima.

 

Pravo Kupca na odustajanje od kupovine - ugovora: Kupac ima pravo da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kupljenog proizvoda bez ikakvog obrazloženja i navođenja razloga odustane od ugovora pisanom izjavom/obavještenjem. Pisana izjava/obavještenje treba da sadrži ime i prezime kupca, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o preuzetom proizvodu. Pisana izjava/obavještenje se dostavlja Prodavaču elektronskom poštom, faksom ili poštom na adresu Prodavača. Obaveza Kupca je da Prodavaču u svojoj oraganizaciji i o svom trošku vrati proizvod koji mu je isporučen u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenom stanju, uz fiskalni račun i prateću dokumentaciju.

 

Povrat novca u slučaju odustanka kupca od ugovora: U slučaju odustanka Kupca od ugovora o kupovini Prodavač je dužan kupcu vratiti novac, odmah a najkasnije u roku do 15 (petnaest) dana od dana prijema pisanog obavještenja od Kupca da odustaje od ugovora. Ovo podrazumijeva da je kupac vratio proizvod na adresu Prodavača u nepromijenjenom stanju i u originalnoj ambalaži unutar roka od 15 (petnaest) dana za povrat proizvoda. Prodavač nije dužan vratiti novac za dostavu naručenog/ih proizvoda na adresu Kupca.

 

Raskid ugovora zbog neispunjenja:

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovora od strane prodavača:

  • proizvod nije isporučen u ugovorenom roku;
  • proizvod nema ugovorena svojstva i odlike, ne odgovara naručenom modelu ili specifikaciji pod uslovom, da je odmah a najkasnije u zakonskom roku od 8 (osam) dana dostavio reklamaciju Prodavaču;
  • da je ostavio Prodavaču naknadni rok za ispunjenje ugovora.

 

Raskid ugovora zbog djelimičnog nedostatka:

Kupac ne može raskinuti ugovor niti mogu nastupiti posljedice raskida ugovora (vraćanje proizvoda i vraćanje cijene) ukoliko je nedostatak neznatan ili ako samo dio isporučenog proizvoda ima nedostatak.

 

Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju djelimičnog nedostatka na proizvodu pod uslovom da je Prodavača obavijestio o djelimičnom nedostatku i da mu je ostavio primjeren rok za uklanjanje nedostataka, osim ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da Prodavač neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, ili ako je Prodavač izjavio da neće ispuniti ugovor.

 

Raskid ugovora po zakonu:

Ugovor se raskida po samom zakonu, ako Prodavač ne ispuni ugovor u cjelosti ili djelimično ni u naknadno ostavljenom roku, osim ako kupac bez odlaganja izjavi da ugovor održava na snazi.

 

Garancija za ispravno funkcionisanje proizvoda (Garancija):

Svi proizvodi koji su u prodaji u Internet prodavnici imaju garanciju uvoznika odnosno proizvođača te osiguran servis u garantnom roku i izvan garantnog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Bosni i Hercegovini.

 

Za ostvarivanje prava iz garantne/jamstvene izjave Kupci se mogu obratiti Prodavaču putem sljedećih kontakt podataka:

Adresa: ul. Pehlivanuša br. 3, 71000 Sarajevo,

Telefon: +387 61 629 417 tel: +387 33 498-734

E-mail: info@bernina-sarajevo.ba.

 

Uslovi garancije/jamstva navedeni su u u Garantnom/Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu.

 

Prigovor/Reklamacije:

Kupac je dužan pregledati preuzeti proizvod i o nedostacima odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja obavijestiti Prodavača u pisanoj formi putem e-maila, putem faksa ili poštom, jer se u suprotnom smatra da je primio proizvod bez vidljivih nedostataka.

 

Ukoliko proizvod ima oštećenu ambalažu, ne preuzimati ga od Dostavljača jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja, Kupac treba najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda obavijestiti Prodavača o vidljivim mehaničkim nedostacima proizvoda (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, napuknuća i sl.).

 

Ukoliko proizvod nema oštećenja ambalaže ni vidljivih oštećenja, Kupac treba pregledati proizvod radi utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, i o eventualnim nedostacima obavijestiti Prodavača najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda u pisanoj formi putem e-maila, putem faksa ili poštom.

 

Ukoliko Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak a najkasnije u garantnom roku koji teče od dana preuzimanja proizvoda, potrebno je da u pisanoj formi podnese zahtjev za otklanjanje nedostataka na proizvodu. Skriveni nedostaci su nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda. U prigovoru će Kupac istaći i određeni Zahtjev prema Prodavaču: za zamjenu proizvoda drugim ispravnim proizvodom, za servisiranje / popravak proizvoda ili za povrat cijene.

 

Odgovor prodavača na prigovor/reklamaciju:

Prodavač je dužan dostaviti odgovor Kupcu u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije/zahtjeva. Ako je reklamacija i zahtjev Kupca za otklanjanje nedostataka opravdan, Prodavač će bez odgađanja udovoljiti zahtjevu Kupca. Ako Prodavač osporava nedostatak u odgovoru će navesti razloge zbog kojih zahtjev nije opravdan.

 

Ako Prodavač osporava nedostatak, a Kupac ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u Bosni i Hercegovini.

 

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja snosi Prodavač,u suprotnom su teret Kupca.

 

Mjerodavno pravo i nadležni sud:

Ovi Opći uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnosti suda u Sarajevu u ovoj elektronskoj formi te i u pisanoj formi prilikom preuzimanja proizvoda.

 

Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda:

Prodavač i Kupac Saglasno izražavaju svoju stvarnu volju i ugovaraju da je za eventualne sporove je nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Sporazum je sačinjen u elektronskoj formi i stupa na snagu prihvatanjem Općih uslova poslovanja od strane Kupca.

 
BERNINA SARAJEVO, Sva prava pridržana, © Copyright 2024   |    Uslovi poslovanja   |    Prigovor i reklamacije   |    Garancije