Prigovor i reklamacije

Prigovor/Reklamacije:

Kupac je dužan pregledati preuzeti proizvod i o nedostacima odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja obavijestiti Prodavača u pisanoj formi putem e-maila, putem faksa ili poštom, jer se u suprotnom smatra da je primio proizvod bez vidljivih nedostataka.

 

Ukoliko proizvod ima oštećenu ambalažu, ne preuzimati ga od Dostavljača jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja, Kupac treba najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda obavijestiti Prodavača o vidljivim mehaničkim nedostacima proizvoda (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, napuknuća i sl.).

 

Ukoliko proizvod nema oštećenja ambalaže ni vidljivih oštećenja, Kupac treba pregledati proizvod radi utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, i o eventualnim nedostacima obavijestiti Prodavača najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda u pisanoj formi putem e-maila, putem faksa ili poštom.

 

Ukoliko Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak a najkasnije u garantnom roku koji teče od dana preuzimanja proizvoda, potrebno je da u pisanoj formi podnese zahtjev za otklanjanje nedostataka na proizvodu. Skriveni nedostaci su nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda. U prigovoru će Kupac istaći i određeni Zahtjev prema Prodavaču: za zamjenu proizvoda drugim ispravnim proizvodom, za servisiranje / popravak proizvoda ili za povrat cijene.

 

Odgovor prodavača na prigovor/reklamaciju:

Prodavač je dužan dostaviti odgovor Kupcu u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije/zahtjeva. Ako je reklamacija i zahtjev Kupca za otklanjanje nedostataka opravdan, Prodavač će bez odgađanja udovoljiti zahtjevu Kupca. Ako Prodavač osporava nedostatak u odgovoru će navesti razloge zbog kojih zahtjev nije opravdan.

 

Ako Prodavač osporava nedostatak, a Kupac ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u Bosni i Hercegovini.

 

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja snosi Prodavač,u suprotnom su teret Kupca.

 

Mjerodavno pravo i nadležni sud:

Ovi Opći uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnosti suda u Sarajevu u ovoj elektronskoj formi te i u pisanoj formi prilikom preuzimanja proizvoda.

 

Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda:

Prodavač i Kupac Saglasno izražavaju svoju stvarnu volju i ugovaraju da je za eventualne sporove je nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Sporazum je sačinjen u elektronskoj formi i stupa na snagu prihvatanjem Općih uslova poslovanja od strane Kupca.

 

 

BERNINA SARAJEVO, Sva prava pridržana, © Copyright 2024   |    Uslovi poslovanja   |    Prigovor i reklamacije   |    Garancije