Garancija

 

 

2 godina garancije za mašine Bernina i bernette 

 

Garantna izjava

 

Izjavljujemo:

 

 • da će proizvod tokom navedene garancije ispravno djelovati, budete li ga koristili u skladu sa njegovom namjenom i uputama za upotrebu,
 • da ćemo na Vaš zahtjev, što ste ga dali tokom garancije, na svoj trošak otkloniti grešku i nedostatke na proizvodu zbog kojih proizvod ne djeluje ispravno, najkasnije tokom 45 dana od dana prijave greške.

 

Garantni rok 2 (dvije) godine

 

 • Mašine za šivanje, vez, overlock, coverlock i kombinovani BERNINA
 • Mašine za šivanje, vez, overlock, coverlock i kombinovani bernette

 

Napomena!

 

Aparati koji su neispravni, a po fabričkom uputstvu se ne popravljaju, mijenjaju se ispravnim aparatima u garantnom roku, pod istim uslovima predviđenim za popravku aparata u garantnom roku. Isto se odnosi i na aparate u vangarantnom roku, ali pod uslovima predviđenim za popravku u vangarantnom roku.

 

Garancija se ne priznaje i ne produžuje u sljedećim slučajevima:

 

 • ako se aparat ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i garantnim listom,
 • ako je ugradnja, priključenje i održavanje nepravilno izvršeno,
 • zbog popravka, što je obavila neovlaštena osoba,
 • zbog nemarnog rukovanja, koje je izazvalo kvar proizvoda,
 • zbog oštećenja, nastalog mehaničkim udarcima krivnjom kupca, odnosno treće osobe,
 • ako je do oštećenja aparata došlo zbog više sile (udara groma, strujnog udara, požara, prirodne nepogode i slično).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popravci u garantnom roku

 

Za popravke u garantnom roku obavezni ste ovlaštenom serviseru predočiti:

 

 1. uredno popunjen i ovjeren originalni garantni list.
 2. originalan račun izdat u skladu sa Zakonom.

 

 

 

Napomena!

 

Svi aparati obuhvaćeni garancijom moraju da posjeduju svu prateću dokumentaciju predviđenu Zakonom uključujući i garantni list. Davalac garancije ne izdaje prepise ni duplikate garantnog lista.

 

Vrijeme zagarantovanog servisiranja obuhvata servisiranje u garantnom i vangarantnom roku. Vrijeme zagarantiranog servisiranja u vangarantnom roku je u skladu sa važećim zakonskim propisima i računa se od datuma kupovine aparata. Za taj period garantujemo rezervne dijelove u originalnoj ili jednakovrijednoj alternativnoj izvedbi pri čemu zadržavamo pravo promjene dizajna i boje.

 

 

 

Reklamacija treba da sadrži :

 

 • broj artikla,
 • serijski broj,
 • datum kupovine
 • tačnu adresu i broj telefona,
 • opis kvara.

Ekskluzivni uvoznik i distributer  za Bosnu i Hercegovinu.

 

Bernina-Sarajevo d.o.o

Pehlivanuša br:3, 71.000 Sarajevo

Tel: 061/629-417 ; 061/629-250

Tel: 033/498-734

admin@bernina-satajevo.ba ili info@bernina-sarajevo.ba

 

 


BERNINA SARAJEVO, Sva prava pridržana, © Copyright 2024   |    Uslovi poslovanja   |    Prigovor i reklamacije   |    Garancije